Learn Japanese using JLPT syllabus

Home | Japanese Kanji | JLPT Level N5 Kanji

Kanji related to all

We have grouped a small set of 103 JLPT N5 Japanese Kanji that are related to all

The table contains Kanji and its OnYomi, KunYomi and Meaning. OnYomi and KunYomi represents reading of a Kanji. In most of the cases, if a Kanji is used alone, then the KunYomi reading is used and if that Kanji is combined with another Kanji then OnYomi reading is used.

This is an easy milestone to cross. Let us get started.

List of JLPT N5 Kanji that are related to all

Kanji OnYomi KunYomi Meaning
ICHI, ITSU hito(tsu), hito- One
NI futa(tsu), futa- Two
SAN mit(tsu), mi- Three
SHI yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon- Four
GO itsu(tsu), itsu- Five
ROKU mutt(su), mu(tsu), mu, mui Six
SHICHI nana(tsu), nana-, nano- Seven
HACHI yat(tsu), ya(tsu), ya-, you- Eight
KYUU, KU kokono(tsu), kokono- Nine
JUU, JI too, to- Ten, Cross
HYAKU Hundred
SEN chi Thousand
MAN, BAN Ten Thousand, All, Many
HAN naka(ba) Half, Middle, Semi-
TEN ame, ama Sky
KUU sora, a(keru), kara Sky, To Become Free, Empty
SAN yama Mountain
U ame Rain
SEN kawa River
KA hana Flower, Blossom
NICHI, JITSU hi, -ka Day, Sun
GETSU, GATSU tsuki Month, Moon
KA hi Fire
SUI mizu Water
BOKU, MOKU ki, ko Tree, Wood
KIN, KON kane Gold, Metal, Money
DO, TO tsuchi Earth, Ground
SHUU Week
NEN toshi Year
MAI Each, Every
KON, KIN ima Now
KAN, KEN aida Time, Time Span
JI toki Time, Hour
BUN, BU, FUN wa(keru), wa(kareru), wa(karu) Part, Minute, To Divide, To Understand
GO Noon
IN no(mu) To Drink
SHOKU ta(beru), ku(ru), ku(rau) To Eat
GYO sakana, uo Fish
SA hidari Left
U, YUU migi Right
KO furu(i) Old, Used
SHIN atara(shii), ara(ta), nii- New
SHOU, JOU ue, kami, a(geru), a(garu) Above, Upper
KA, GE shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru) Below, Down
DAI, TAI ou(kii), oo(i) Big, A Lot
SHOU chii(sai), ko-, o- Small
SHOU suko(shi), suku(nai) A Little
TA oo(i) Many
NYUU hai(ru), i(ru), i(reru) To Enter, To Insert
SHUTSU da(su), de(ru) To Leave, To Get Out. To Take Out
KOU i(ku), yu(ku), okona(u) To Walk. To Go, To Do, To Carry Out
RAI ku(ru), kita(ru), kita(su) To Come
KOU taka(i), taka(maru), taka(meru) High, Expensive, Increase, Quantity
AN yasu(i) Peace, Cheap, Safety
RITSU ta(tsu), ta(teru) To Stand, To Establish
GAKU mana(bu) School, Science, Learning
KOU School
CHOU naga(i) Long, Leader
DOKU yo(mu) To Read
SHO ka(ku) To Write
WA hanashi, hana(su) Speech, To Talk, Story, Conversation
GEN, GON i(u) Word, To Talk
GO kata(ru), kata(rau) Word, To Talk
BUN, MON ki(ku), ki(koeru) To Hear, To Listen, To Ask
HON moto Book, Source, Main-
MEI, MYOU na Name, Reputation
KI, KE Soul, Spirit
KEN mi(ru), mi(eru), mi(seru) To See, To Be Visible, To Show
KA nani What, How Many, Which
JIN, NIN hito Person
SEI, SHOU i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki To Live, To Grow, To Be Born, Raw
DAN, NAN otoko Man, Male
JO, NYO onna, me Woman, Female
SHI, SU ko Child
FU chichi Father
BO haha Mother
YUU tomo Friend
MOKU me Eye
SHU te Hand
SOKU ashi, ta(riru), ta(su) Foot, To Be Sufficient, To Add
JI mimi Ear
KOU, KU kuchi Mouth
KYUU yasu(mu) To Rest
KOKU kuni Country
SHA yashiro Shinto Shrine, Society
TEN mise Shop
EKI Station
DEN Electricity
TOU higashi East
西 SEI, SAI nishi West
NAN minami South
HOKU kita North
DOU michi Street, Path
SEN saki Before, In Future
GO, KOU ato, oku(reru), nochi After, Later, Back, To Stay Behind
ZEN mae Before
GAI, GE soto, hoka, hazu(reru), hazu(su) Outside, Other, Disconnect
CHUU naka Inner, Center, Between
HAKU, BYAKU shiro(i), shiro White
KAI, E a(u) To Meet, To Come Together, Society
BAI ka(u) To Buy
EN maru(i) Circle, Yen, Round
SHA kuruma Car, Wheel

Now you have completed learning them. Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all JLPT Level N5 Kanji.

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com