Learn Japanese using JLPT syllabus

Home | Japanese Kanji | JLPT Level N4 Kanji

Kanji related to Verbs

We have grouped a small set of 70 JLPT N4 Japanese Kanji that are related to Verbs

The table contains Kanji and its OnYomi, KunYomi and Meaning. OnYomi and KunYomi represents reading of a Kanji. In most of the cases, if a Kanji is used alone, then the KunYomi reading is used and if that Kanji is combined with another Kanji then OnYomi reading is used.

This is an easy milestone to cross. Let us get started.

List of JLPT N4 Kanji that are related to Verbs

Kanji OnYomi KunYomi Meaning
BUN, BU, FUN wa(keru), wa(kareru), wa(karu) Part, Minute, To Divide, To Understand
IN no(mu) To Drink
SHOKU ta(beru), ku(ru), ku(rau) To Eat
MI aji, aji(waru) Taste, To Savor, To Enjoy
NYUU hai(ru), i(ru), i(reru) To Enter, To Insert
SHUTSU da(su), de(ru) To Leave, To Get Out. To Take Out
KOU i(ku), yu(ku), okona(u) To Walk. To Go, To Do, To Carry Out
RAI ku(ru), kita(ru), kita(su) To Come
TEI hiku(i), hiku(meru/maru) Low, To Lower
KYOU, GOU tsuyo(i), tsuyo(maru), shi(iru) Strong, Make Stronger, To Force
JAKU yowa(i), yowa(ru), yowa(meru) Weak, To Weaken
SHI to(maru), to(meru) To Stop
SHI haji(meru/maru) Start, To Begin
MEI akari, akarui, akeru Light, Bright, To be Open
KOU hikari, hika(ru) Light, To Shine
KOU hiro(i), hiro(geru) Broad, Wide, To Widen, To Expand
SOU, SA haya(i), haya(meru/maru) Fast, Early, To Speed Up
KYUU yasu(mu) To Rest
KI o(kiru), o(kuro) To wake up, Stand Up, Start, Cause
BAI ka(u) To Buy
BAI u(ru), u(reru) To Sell
SHAKU ka(riru) To Rent, To Borrow
TAI ka(su) To Lend
IN hi(ku), hi(keru) To Pull, Make Cheaper
KAI a(keru), Hira(ku) To Open, Vent, Develop
RITSU ta(tsu), ta(teru) To Stand, To Establish
BUN, MON ki(ku), ki(koeru) To Hear, To Listen, To Ask
DOKU yo(mu) To Read
SHO ka(ku) To Write
KYUU kiwa(meru) To Explore, Investigate
CHI shi(ru) To Know
KYOU oshi(eru), oso(waru) To Teach, To Learn
SHUU nara(u) To Learn
KEN to(gu) To Polish, Sharpen, Wash Rice
KOU kanga(eru) To Think, Thought
KEN mi(ru), mi(eru), mi(seru) To See, To Be Visible, To Show
WA hanashi, hana(su) Speech, To Talk, Story, Conversation
GEN, GON i(u) Word, To Talk
GO kata(ru), kata(rau) Word, To Talk
KA uta, uta(u) Song, Poem, To Sing
SHI omo(u) To Think, To Believe
KOU kono(mu), su(ku) To Like
SEI, SHOU i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki To Live, To Grow, To Be Born, Raw
SHI shi(nu) Death, To Die
KEI haka(ru), haka(rau) To Measure, To Proceed
DOU hatara(ku) To Work
KEN ta(teru), ta(su) To Construct, Build
KOU, KU To Construct
SAKU, SA tsuku(ru) To Make, To Build
SHI kokoro(miru), tame(su) To Try
SHI, JI tsuka(eru) To Serve
YOU mochi(iru) Issue, To Use
GOU, GA a(waseru), a(u) To Fit, To Connect
SHUU atsu(maru/meru) To Meet, To Gather
JI mo(tsu) To Own, To Carry
YUU, U a(ru) To Exist, To Be, To Have
SEKI, SHAKU aka(i), aka(maru), aka(rameru) Red, To Flush
KAI, E a(u) To Meet, To Come Together, Society
JOU no(ru), no(seru) To Drive, To Ride, To Fool
HATSU, HOTSU Start, To Leave, Issue
TSUU tou(ru), tou(su), kayo(u) To Pass
KYO, KO sa(ru) To Pass By
TEN koro(bu), koro(garu/geru), koro(gasu) To Roll, To Turn
DOU ugo(ku), ugo(kasu) To Move
TAI ma(tsu) To Wait
SOU oku(ru) To Send
SEN ara(u) To Wash
SETSU, SAI ki(ru), ki(reru) To Cut, Come To An End
HO, BU aru(ku), ayu(mu) To Walk
SOU hashi(ru) To Run

Now you have completed learning them. Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all JLPT Level N4 Kanji.

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com