Learn Japanese using JLPT syllabus

Home | Japanese Kanji | JLPT Level N4 Kanji

Kanji related to all

We have grouped a small set of 296 JLPT N4 Japanese Kanji that are related to all

The table contains Kanji and its OnYomi, KunYomi and Meaning. OnYomi and KunYomi represents reading of a Kanji. In most of the cases, if a Kanji is used alone, then the KunYomi reading is used and if that Kanji is combined with another Kanji then OnYomi reading is used.

This is an easy milestone to cross. Let us get started.

List of JLPT N4 Kanji that are related to all

Kanji OnYomi KunYomi Meaning
ICHI, ITSU hito(tsu), hito- One
NI futa(tsu), futa- Two
SAN mit(tsu), mi- Three
SHI yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon- Four
GO itsu(tsu), itsu- Five
ROKU mutt(su), mu(tsu), mu, mui Six
SHICHI nana(tsu), nana-, nano- Seven
HACHI yat(tsu), ya(tsu), ya-, you- Eight
KYUU, KU kokono(tsu), kokono- Nine
JUU, JI too, to- Ten, Cross
HYAKU Hundred
SEN chi Thousand
MAN, BAN Ten Thousand, All, Many
HAN naka(ba) Half, Middle, Semi-
KAI mawa(su) Times, Occurrences
TEN ame, ama Sky
KUU sora, a(keru), kara Sky, To Become Free, Empty
SAN yama Mountain
U ame Rain
SEN kawa River
KAI umi Sea, Ocean
YOU Ocean, Western, Foreign
CHI, JI Earth, Land
CHI ike Pond
SHIN mori Forest
RIN hayashi Woods
FUU kaze Wind, Style
KAN samu(i) Cold Temperature
SHO atsu(i) Hot (Temperature)
KA hana Flower, Blossom
SAI na Vegetable, Rape
CHA, SA Tea
DEN ta Rice Field
GIN Silver
SHUN haru Spring
KA natsu Summer
SHUU aki Autumn, Fall
TOU fuyu Winter
SHITSU, SHICHI Quality, Nature
NICHI, JITSU hi, -ka Day, Sun
GETSU, GATSU tsuki Month, Moon
KA hi Fire
SUI mizu Water
BOKU, MOKU ki, ko Tree, Wood
KIN, KON kane Gold, Metal, Money
DO, TO tsuchi Earth, Ground
SHUU Week
YOU Weekday
NEN toshi Year
MAI Each, Every
KON, KIN ima Now
KAN, KEN aida Time, Time Span
JI toki Time, Hour
BUN, BU, FUN wa(keru), wa(kareru), wa(karu) Part, Minute, To Divide, To Understand
GO Noon
CHOU asa Morning
CHUU hiru Noon
SEKI yuu Evening
YA yoro, yo~ Night
DAI, TAI ka(waru), ka(eru), yo, shiro Generation, Age, Replace
IN no(mu) To Drink
SHOKU ta(beru), ku(ru), ku(rau) To Eat
NIKU Meat
HAN meshi Meal, Cooked Rice
RYOU Material, Charge
GYO sakana, uo Fish
CHOU tori Bird
GYUU ushi Cow
MI aji, aji(waru) Taste, To Savor, To Enjoy
KEN inu Dog
SA hidari Left
U, YUU migi Right
KO furu(i) Old, Used
SHIN atara(shii), ara(ta), nii- New
SHOU, JOU ue, kami, a(geru), a(garu) Above, Upper
KA, GE shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru) Below, Down
DAI, TAI ou(kii), oo(i) Big, A Lot
SHOU chii(sai), ko-, o- Small
SHOU suko(shi), suku(nai) A Little
TA oo(i) Many
NYUU hai(ru), i(ru), i(reru) To Enter, To Insert
SHUTSU da(su), de(ru) To Leave, To Get Out. To Take Out
KOU i(ku), yu(ku), okona(u) To Walk. To Go, To Do, To Carry Out
RAI ku(ru), kita(ru), kita(su) To Come
KOU taka(i), taka(maru), taka(meru) High, Expensive, Increase, Quantity
AN yasu(i) Peace, Cheap, Safety
KOU taka(i), taka(maru), taka(meru) Tall, High, Expensive
TAN mijika(i) Short
KOU taka(i), taka(maru), taka(meru) Tall, High, Expensive
TEI hiku(i), hiku(meru/maru) Low, To Lower
EN too(i) Far Away
KIN chika(i) Near
KYOU, GOU tsuyo(i), tsuyo(maru), shi(iru) Strong, Make Stronger, To Force
JAKU yowa(i), yowa(ru), yowa(meru) Weak, To Weaken
JUU, CHOU omo(i), kasa(naru), -e Heavy, Serious, -Fold
KEI karu(i), karo(yaka) Light (Weight)
SHI to(maru), to(meru) To Stop
SHI haji(meru/maru) Start, To Begin
SHI haji(meru/maru) Start, To Begin
SHUU o(waru), o(eru) End
TAI, TA futo(i), futo(ru) Bold, Thick
ほそい SAI hosoi, komaka Thin
AKU, O waru(i) Bad, Mean
よい YOI Yoi Good
AN kura(i) Dark
MEI akari, akarui, akeru Light, Bright, To be Open
AN kura(i) Dark
KOU hikari, hika(ru) Light, To Shine
KOU hiro(i), hiro(geru) Broad, Wide, To Widen, To Expand
せまい KYUU semai Narrow
SOU, SA haya(i), haya(meru/maru) Fast, Early, To Speed Up
おそい osoi Slow
SEI, SHOU tada(shii), tada(su), masa Correct, Right
あやまる GO machigai Wrong, Error
KYUU yasu(mu) To Rest
KI o(kiru), o(kuro) To wake up, Stand Up, Start, Cause
DOU ona(ji) Same
BETSU waka(reru) Difference, To Part
BAI ka(u) To Buy
BAI u(ru), u(reru) To Sell
SHAKU ka(riru) To Rent, To Borrow
TAI ka(su) To Lend
IN hi(ku), hi(keru) To Pull, Make Cheaper
おす osu To Push
KAI a(keru), Hira(ku) To Open, Vent, Develop
とじる HEI tojiru To Close
RITSU ta(tsu), ta(teru) To Stand, To Establish
GAKU mana(bu) School, Science, Learning
KOU School
CHOU naga(i) Long, Leader
BUN, MON ki(ku), ki(koeru) To Hear, To Listen, To Ask
DOKU yo(mu) To Read
SHO ka(ku) To Write
KYUU kiwa(meru) To Explore, Investigate
CHI shi(ru) To Know
KYOU oshi(eru), oso(waru) To Teach, To Learn
SHUU nara(u) To Learn
KEN to(gu) To Polish, Sharpen, Wash Rice
KOU kanga(eru) To Think, Thought
BEN Hard Work, Effort
EI Brilliant, Talented
SHI kami Paper
BUN, MON fumi Literature, Sentence, Letter
DO tabi Measure, Degree
KEN Test, Effect
SETSU to(ku) Opinion, Theory, Explain
DAI Title, Theme, Subject
MON to(i), to(u) Question, Take Care Of
TOU kota(e), kota(eru) Answer
RI Reason, Principle
KEN mi(ru), mi(eru), mi(seru) To See, To Be Visible, To Show
WA hanashi, hana(su) Speech, To Talk, Story, Conversation
GEN, GON i(u) Word, To Talk
GO kata(ru), kata(rau) Word, To Talk
JI aza Character, Sector Of A Village
HON moto Book, Source, Main-
MEI, MYOU na Name, Reputation
KI, KE Soul, Spirit
KA nani What, How Many, Which
I Will, Heart, Meaning
使 SHI tsuka(u) Use, Messenger
JI koto Thing, Matter
SHU nushi Owner, Main-
SHIN ma- Truth, Reality, Purity
FUKU Clothing
GAKU, RAKU tano(shii), tano(shimu) Music, Comfort, Ease, Joyful
KA uta, uta(u) Song, Poem, To Sing
SHIN susu(mu), susu(meru) Continue, Proceed, Promote
BUTSU, MOTSU mono Thing
便 BEN, BIN tayo(ri) Comfort, Excrement, Message
SHI omo(u) To Think, To Believe
KOU kono(mu), su(ku) To Like
JIN, NIN hito Person
SEI, SHOU i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki To Live, To Grow, To Be Born, Raw
SHI shi(nu) Death, To Die
SAN u(mu), u(mareru) Birth, Production
DAN, NAN otoko Man, Male
JO, NYO onna, me Woman, Female
SHI, SU ko Child
SHIN oya, shita(shii), shita(shimu) Parents, To Be Close, To Be Friends
FU chichi Father
BO haha Mother
YUU tomo Friend
SHI watashi I, Me, Private
JI, SHI mizuka(ra) Self
SHA mono Person
TEI otouto Younger Brother
MAI imouto Younger Sister
KEI, KYOU ani Older Brother
SHI ane Older Sister
ZOKU Family, Tribe
JUU su(mu), su(mau) To Live In, To Reside
KEI haka(ru), haka(rau) To Measure, To Proceed
DOU hatara(ku) To Work
KEN ta(teru), ta(su) To Construct, Build
KOU, KU To Construct
SAKU, SA tsuku(ru) To Make, To Build
SHI kokoro(miru), tame(su) To Try
SHI, JI tsuka(eru) To Serve
YOU mochi(iru) Issue, To Use
GOU, GA a(waseru), a(u) To Fit, To Connect
SHUU atsu(maru/meru) To Meet, To Gather
JI mo(tsu) To Own, To Carry
YUU, U a(ru) To Exist, To Be, To Have
TAI, TEI karada Body
TOU, ZU atama, kashira Head
SHU kubi Neck
GAN kao Face
SHIN kokoro Heart, Mind
RYOKU, RIKI chikara Power, Force
MOKU me Eye
JI mimi Ear
KOU, KU kuchi Mouth
SHU te Hand
SOKU ashi, ta(riru), ta(su) Foot, To Be Sufficient, To Add
I Medicine
GEN, GAN moto Reason, Original
BYOU ya(mu), yamai Sickness, Illness
YAKU kusuri Drug, Medicine, Chemical
SEI, SE yo World, Age
KAI World
KOKU kuni Country
KEN Prefecture
KU City District
SHI ichi City, Market
CHOU machi City, Quarter, District
TO, TSU miyako Capital
KYOU, KEI Capital
SON mura Village
ZU, TO haka(ru) Drawing, Plan
MIN tami Nation, People
DEN ta Rice Field
YA no Field
SHA yashiro Shinto Shrine, Society
DOU Room, Hall, Temple
MON kado Gate
IN Institute, Establishment
OKU ya Room, House
SHITSU muro Room, Cellar
KA, KE ie, ya House, Home
GYOU, GOU waza Company, Business, Profession, Art
KAN Big Hall, Building
SHO tokoro A Place
JOU ba A Place
KAN China
TEN mise Shop
EKI Station
DEN Electricity
TOU higashi East
西 SEI, SAI nishi West
NAN minami South
HOKU kita North
DOU michi Street, Path
SEN saki Before, In Future
GO, KOU ato, oku(reru), nochi After, Later, Back, To Stay Behind
ZEN mae Before
GAI, GE soto, hoka, hazu(reru), hazu(su) Outside, Other, Disconnect
CHUU naka Inner, Center, Between
HOU kata Direction, Person
HAKU, BYAKU shiro(i), shiro White
KOKU kuro(i), kuro Black
SEKI, SHAKU aka(i), aka(maru), aka(rameru) Red, To Flush
SEI ao(i), ao Blue, Green, Unripe
SHOKU iro Color, Sensuality
ON, IN oto, ne Sound
GA, KAKU Picture, Line Of A Character
SHA utsu(su), utsu(ru) Copy, Photograph
EI utsu(su), he(eru) To Project, To Glint
SEI koe Voice
DAI, TAI Frame, Basis, Pedestal
I Prefix
IN Member
KAI, E a(u) To Meet, To Come Together, Society
EN maru(i) Circle, Yen, Round
FU, BU Not
SHA kuruma Car, Wheel
RYO tabi Trip, Travel
JOU no(ru), no(seru) To Drive, To Ride, To Fool
HATSU, HOTSU Start, To Leave, Issue
TSUU tou(ru), tou(su), kayo(u) To Pass
KYO, KO sa(ru) To Pass By
TEN koro(bu), koro(garu/geru), koro(gasu) To Roll, To Turn
DOU ugo(ku), ugo(kasu) To Move
TAI ma(tsu) To Wait
SOU oku(ru) To Send
CHUU soso(gu) Notice, Attention, Flow
TOKU Special
KYUU iso(gu) Urgent, Quick, Sudden, To Hurry
UN hako(bu) Destiny, Transport, Carry
KI kae(ru), kae(su) Return Home, Return
CHAKU ki(ru), tsu(keru), ki(seru), tsu(ku) Arrival, Clothes
HIN shina Product, Quality
SEN ara(u) To Wash
SETSU, SAI ki(ru), ki(reru) To Cut, Come To An End
HO, BU aru(ku), ayu(mu) To Walk
SOU hashi(ru) To Run

Now you have completed learning them. Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all JLPT Level N4 Kanji.

Check out other Kanji groups here.

Contact us: hello@hokuseijapan.com